Magyar     Angol     Német

Alkatrész kereső

Bejelentkezés

Objednávacie a dodacie podmienky

Objednávacie a dodacie podmienky

Predávajúci:

Predávajúcim výrobkov nachádzajúcich sa vo webshope je spoločnosť SoilPartsAgro Korlátolt Felelősségű Társaság. Skrátený názov: SoilPartsAgro Kft (s.r.o.).


Údaje Predávajúceho:

Sídlo/miesto obchodnej činnosti/poštová adresa: 9026 Győr, Mayer L. utca 71.
Daňové číslo: 24173595-1-08
IČO: 08-09-024376
Telefónne číslo: +3696520724
Fax: +3696720702
E-mailová adresa:
 
Predávajúci nemá zákaz výkonu činnosti v zmysle kódexu správania o nekalých obchodných praktikách.

 
Kupujúci:
 
Predávajúci v rámci webshopu ponúka svoje výrobky súčasným a budúcim obchodným partnerom. Predávajúci žiaľ nemá možnosť prostredníctvom tohto webshopu obslúžiť také fyzické osoby, t.j. spotrebiteľov, ktorí nedisponujú živnostenským oprávnením, resp. nevykonávajú obchodnú činnosť ( § 8:1. ods. (1) bod 3. Občianskeho zákonníka). Kupujúci je povinný počas registrácie (resp. ak sa nezaregistruje, tak pri zadaní objednávky) uviesť svoje daňové číslo, ktorým disponujú výlučne osoby vykonávajúce obchodnú činnosť (firmy, podnikatelia), čiže obslúžiť spotrebiteľov prostredníctvom webshopu nie je možné ani z technických príčin.
V prípade, že ste spotrebiteľom a želáte si zakúpiť ktorýkoľvek z výrobkov nachádzajúcich sa v našom webshope, prosíme Vás, aby ste sa o možnostiach nákupu informovali na vyššie uvedenej e-mailovej adrese predávajúceho, v zmysle povinnosti poskytovania informácii spotrebiteľom podľa právnych nariadení.

 
Údaje poskytovateľa webhostingu:

Názov: Arrabonet Kft.
Sídlo: 9022 Győr, Apáca u.49.
E-mailová adresa:

 
Predmet zmluvy:

Predmet zmluvy tvoria výrobky nachádzajúce sa vo webshope spoločnosti SoilPartsAgro Kft., ktoré si kupujúci vyberie. Technické parametre náhradných dielcov, resp. ich výrobné čísla slúžia iba na identifikáciu tovaru, náhradné dielce nachádzajúce sa vo webshope nie sú dielce od výrobcu!

 
Technické kroky uzatvorenia zmluvy:

Užívateľské rozhranie webshopu je dostupné prostredníctvom ktoréhokoľvek prehliadača. Kupujúci, po prípadnej registrácii na stránke, resp. po prihlásení, vyberie výrobky tvoriace predmet zmluvy, a to kliknutím na tlačidlo "vložiť do košíka" a zároveň uvedie želané množstvo. Kupujúci zadá svoje osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov počas registrácie, resp. ak nakupuje bez registrácie, zadá ich po výbere výrobkov, zapísaním do príslušných políčok, ktoré sa zobrazia. Zmluva môže byť podľa želania kupujúceho uzatvorená v maďarskom, anglickom, nemeckom alebo slovenskom jazyku.

Po výbere výrobkov sa kliknutím na tlačidlo, "položkovité zobrazenie objednávky" zobrazia podrobné údaje objednávky, kde si môže kupujúci overiť ich správnosť. V prípade chybných údajov sa môže kupujúci z kontrolnej stránky vrátiť späť do webshopu a opraviť množstvo a typ objednaných výrobkov, ako aj poskytnuté údaje. V prípade, že nastane zmena v údajoch, ktorými sa kupujúci už zaregistroval, po prihlásení a kliknutím na tlačidlo “ modifikácia údajov" má možnosť opraviť údaje v jednotlivých políčkach, následne sa kliknutím na tlačidlo "uložiť" uložia nové údaje.
 
V prípade, že sú údaje uvedené v objednávke správne, kupujúci po kliknutí na príslušné políčko súhlasí s obchodnými podmienkami a spracovaním údajov z mysle ochrany osobných údajov. Žiadame Vás, aby ste na políčko týkajúce sa súhlasu s obchodnými podmienkami klikli iba v tom prípade, ak ste si podmienky uvedené v dokumente prečítali, porozumeli im a tieto budete vzhľadom na svoju osobu považovať za záväzné. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s obsahom vyššie uvedených pravidiel, predávajúci žiaľ nemá možnosť obslúžiť kupujúceho prostredníctvom svojho webshopu, na odoslanie objednávky je totiž potrebné odsúhlasenie oboch políčok. V prípade, že si kupujúci želá iné obchodné podmienky, v prípade vyžiadania osobitnej ponuky má možnosť obrátiť sa na predajcu prostredníctvom vyššie uvedenej e-mailovej adresy. Po odsúhlasení vyššie uvedených podmienok môže kupujúci odoslať svoju objednávku kliknutím na tlačidlo "odoslanie objednávky", ktoré sa nachádza na kontrolnej stránke, ako elektronické písomné vyhlásenie odoslané predávajúcemu.

Právnické osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že fyzická osoba konajúca v jeho mene je oprávnená vykonávať transakcie, v zakladateľskej listine, resp. v rozhodnutí hlavného orgánu neexistuje žiadne také obmedzenie alebo výluka, ktorá by v akejkoľvek miere obmedzovala alebo vylučovala právo zastupujúcej osoby za uzatvorenie obchodu.

Zmluva sa uzatvorí prijatím objednávky zo strany predávajúceho, o čom predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín pošle kupujúcemu automatické potvrdenie, na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim. Elektronická zmluva sa uzatvorí vtedy, ak sa potvrdenie poslané predávajúcim stane dostupným pre kupujúceho. Takto uzatvorená zmluva sa považuje za zmluvu uzatvorenú písomným spôsobom, ktorú registruje predávajúci. Zmluvu si kupujúci môže pozrieť po prihlásení na webovú stránku kupujúceho. V prípade neregistrovaných kupujúcich potvrdzuje uzatvorenie zmluvy elektronické potvrdenie od predávajúceho. Zmluva ako aj tieto obchodné podmienky sú pre registrovaných klientov dostupné on-line, ďalej má kupujúci možnosť stiahnuť si dokumenty a uložiť.

V prípade, že predávajúci objednávku do 48 hodín nepotvrdí, predávajúci je zbavený zmluvného záväzku. V prípade sťažnosti sa kupujúci môže obrátiť na predávajúceho na niektorom z vyššie uvedených kontaktov.


Nákupná cena, platobné podmienky:

Cena uvedená pri výrobkoch je netto cena, ktorá neobsahuje daň z pridanej hodnoty! Celková nákupná cena je cena zvýšená o aktuálnu sadzbu dane z pridanej hodnoty. Do zaplatenia faktúry zostáva tovar vo vlastníctve spoločnosti SoilPartsAgro Kft. V prípade nákupu nad 50.000,- Ft predávajúci nebude kupujúcemu účtovať náklady na dopravu. Pri objednávkach, ktorých hodnota nedosahuje sumu 50.000,- Ft sú náklady na dopravu v tuzemsku vo výške 2500,- Ft. Úhrada nákupnej ceny náhradných dielcov je možná niekoľkými spôsobmi:

1. Na území Maďarskej republiky:
 • dobierkou, čo znamená plus 1500,- Ft na dopravu bez ohľadu na celkovú hodnotu zásielky, platí sa kuriérovi DHL,
 • platba vopred prevodom, na základe proforma faktúry,
 • v hotovosti pri osobnom odbere.

2. V prípade zásielok do zahraničia:
 • platba vopred prevodom, na základe proforma faktúry, o možnostiach doručenia do zahraničia sa informujte prostredníctvom niektorého z uvedených kontaktov.
 
Dodacie podmienky, lehoty:

Pri jednotlivých výrobkoch je vo webshope uvedená očakávaná doba dodania, táto má informatívny charakter. Predávajúci sa zaväzuje výrobky dodať do 5-20 kalendárnych dní. V prípade záujmu o dodanie do zahraničia sa informujte u predávajúceho prostredníctvom niektorého z uvedených kontaktov. O termíne skutočného dodania pošle predávajúci kupujúcemu oznámenie prostredníctvom e-mailu, na základe konzultácií s hlavným distribútorom objednaných výrobkov.

V prípade, že si kupujúci objedná naraz niekoľko položiek, a termín najskoršej možnej dodávky jednotlivých výrobkov sa líši od seba, v tom prípade má kupujúci možnosť výberu, aby sa výrobky dodali naraz v neskoršom termíne, alebo každý zvlášť. Ak si kupujúci želá výrobky dodať zvlášť, v tom prípade sa zaväzuje, že poštovné náklady uhradí v takej výške, ako keby išlo o samostatné objednávky.
S ohľadom na to, že dodržanie dodacej lehoty závisí od okolností, ktoré predávajúci nedokáže ovplyvniť a predávajúci nemá záujem o to, aby navýšením cien výrobku premietol do predajných cien aj tvorbu rezerv pre prípad náhrady škôd kvôli omeškaniu, tým pádom predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté nedodržaním dodacích lehôt.

V prípade, že predávajúci bude vopred vedieť, že sa stanovená dodacia lehota nebude môcť dodržať, bude o tom kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu.

 
Možnosti odberu výrobkov:
 • Osobný odber v sídle spoločnosti SoilPartsAgro Kft. (9061 Vámosszabadi,hrsz:059-/94). Platba sa realizuje v hotovosti pri odbere.
 • Prostredníctvom DHL kuriérskej služby. Platba pri prevzatí výrobkov v hotovosti, kuriérovi DHL.

Výmena objednaných výrobkov:
 • Ak je objednaný výrobok chybný, nespĺňa svoju funkciu a k poškodeniu výrobku nedošlo počas jeho prepravy, predávajúci výrobky bezplatne vymení. Podmienkou je, že bola nákupná cena výrobku v plnej miere uhradená.
 • Ak sa výrobok poškodí počas jeho prepravy, kupujúci je povinný škodovú udalosť nahlásiť kuriérovi DHL pri otvorení balíka a spísať s kuriérom DHL zápisnicu. V opačnom prípade predávajúci nie je povinný výrobok vziať späť.

Neúspešné doručenie:

V prípade, že sa výrobky nepodarí doručiť z viny kupujúceho, kupujúci je povinný znášať všetky náklady spojené s opakovaným doručením.


Obmedzenie zodpovednosti:

Spoločnosť SoilPartsAgro Kft. nie je zodpovedná za škody v nasledujúcich prípadoch:
 • V prípade obmedzujúcich okolností, ktoré zabraňujú Vám ako užívateľovi používať webshop nachádzajúci sa na webovej stránke SoilPartsAgro Kft. a tým pádom zabraňujú odoslaniu objednávky.
 • Za poruchy vo Vašom počítači, ktoré vznikli z určitej poruchy softvéru alebo hardvéru, resp. za škody, ktoré vznikli v dôsledku poruchy pripojenia na internet. Žiadame Vás, aby ste si v každom prípade, kedy máte záujem použiť webovú stránku SoilPartsAgro Kft. umiestnenú na internete, zabezpečili ochranu pred on-line šíriacimi sa vírusmi a programami, ktoré spôsobujú škody.
 • Spoločnosť SoilPartsAgro Kft. nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté oneskoreným alebo chybným doručením tovaru z viny kuriérskej služby DHL.
 • Všetky fotky na webovej stránke SoilPartsAgro Kft. sú ilustračné! Za tu uvedené technické informácie a údaje z katalógov výrobcov nenesieme žiadnu zodpovednosť!
 • Spoločnosť SoilPartsAgro Kft. nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením dodacích lehôt, v prípade že neboli spôsobené úmyselne.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu objednávacích a dodacích podmienok.
 

Iné ustanovenia
 
Prijatím týchto podmienok pre užívateľa kupujúci súhlasí s tým, aby ho predávajúci v budúcnosti kontaktoval z dôvodu reklamnej činnosti na kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu. Kupujúci oprávnený tento svoj súhlas kedykoľvek bez obmedzenia a bezplatne odvolať.
 
Ostatné otázky neupravené týmito podmienkami pre užívateľa sa riadia ustanoveniami zákona č. V z roku 2013 o Občianskom zákonníku, zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách, ako aj jednotlivých otázkach služieb spojených s informačnou spoločnosťou.
 
dňa 2014.09.15.
 
Soil Parts Agro Kft. predávajúci
 


Vektor Mezőgép Kft.
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 163.
Telefon: +36 70 375 4806, +36 70 375 4831
E-mail:
webáruház készítés Győr